O czasopiśmie

Przegląd Krytyczny jest czasopismem naukowym wydawanym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy współpracy Komisji Socjologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W czasopiśmie publikujemy artykuły, wywiady, recenzje i polemiki z zakresu nauk społecznych oraz humanistycznych, o wyraźnie krytycznej proweniencji. Teksty zorientowane teoretycznie, jak również oparte na badaniach empirycznych (ilościowych i/lub jakościowych) powinny charakteryzować się krytycznym podejściem do zastanej rzeczywistości społecznej oraz obowiązujących paradygmatów uprawiania nauki. Głównym zadaniem czasopisma jest najszerzej rozumiana wymiana myśli i poglądów związanych z krytycznym ujęciem dominujących ładów społecznych w ich normatywnym oraz przedmiotowym wymiarze, jak również stworzenie platformy wymiany poglądów związanych z marginalizowanymi aktorami i dyskursami (m.in. mniejszości etniczne, społeczności indygeniczne, margines społeczny, disability studies, postkolonializm, prawa człowieka, studia nad dzieciństwem, feminizm, krytyka kapitalizmu, konsumpcjonizm, ekonomia heterodoksyjna, krytyczna analiza dyskursu, pedagogika krytyczna, fasadowość demokracji, studia nad ludobójstwem, zmiany klimatyczne).

Wersją pierwotną czasopisma jest wydanie on-line publikowane na stronie https://przegladkrytyczny.pl

POLITYKA OPEN ACCESS

Przegląd Krytyczny udostępnia swoją zawartość na zasadach wolnego dostępu, wychodząc z założenia, że upowszechnianie wyników badań naukowych szerokiej publiczności umożliwia i ułatwia nieskrępowaną i nieograniczoną wymianę wiedzy. Czasopismo wydawane jest na licencji Creative Commons (CC-BY-NC 4.0 license).

PRAWA AUTORSKIE

W przypadku zakwalifikowania tekstu do druku Autor wyraża zgodę na przekazanie praw autorskich do tego artykułu wydawcy (zob. Polityka open access). Autor artykułu zachowuje prawo wykorzystania treści opublikowanego przez czasopismo artykułu w dalszej pracy naukowej i popularyzatorskiej pod warunkiem wskazania źródła publikacji.

ZASADY ETYCZNE

Redakcja Przeglądu Krytycznego dba o najwyższe standardy etyczne publikowanych tekstów i podejmuje wszelkie starania w celu przeciwdziałania zaniedbaniom w tym zakresie zgodnie z wytycznymi COPE (Committee on Publication Ethics). Stosując zasady Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej Redakcja Przeglądu Krytycznego kieruje się zasadami opisanymi szczegółowo w kodeksie postępowania i zasadach najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism (zob. stosowane reguły).

Za naruszenie etyki Redakcja uznaje przypadki ghostwriting i guest authorship, czyli sytuacje, w których osoba będąca autorem lub współautorem publikacji nie została w niej uwzględniona lub kiedy jako autora wymieniono osobę nie mającą rzeczywistego wkładu w jej powstanie.

Autor przesłanego artykułu ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich i innych związanych z procedowanym tekstem. Autor artykułu musi posiadać stosowne zgody autorów, redakcji i wydawców w sytuacji wykorzystywania w tekście fragmentów innych publikacji, wykresów, ilustracji lub podobnych materiałów. Jeśli artykuł został przygotowany przez kilku autorów, Autor przesyłający artykuł (corresponding author) oświadcza, że dysponuje zgodą pozostałych autorów na powyższe wymogi redakcyjne Przeglądu Krytycznego.

OPŁATY

Czasopismo nie pobiera żadnych opłat ani od Autorów, ani od Czytelników.

PROCES RECENZJI

  1. Nadesłany artykuł oceniany jest przez redaktora prowadzącego pod względem (a) zgodności jego treści z profilem czasopisma oraz (b) wymogów formalnych, które muszą spełniać teksty publikowane w Przeglądzie Krytyczny (zob. Dla Autorów). Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułu bez przekazania go do recenzji (desk reject).
  2. Każdy procedowany artykuł recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów afiliowanych w jednostkach innych niż autorzy.
  3.  Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
  4. Recenzenci przedstawiają swoją opinię w formie pisemnej, zaś recenzja zawiera jednoznaczną konkluzję (wyrażoną poprzez zakwalifikowanie tekstu do jednej z czterech kategorii: (a) akceptacja bez zmian/ z drobnymi zmianami redakcyjnymi, (b) akceptacja po uwzględnieniu nielicznych uwag recenzentów i/lub redaktora, (c) akceptacja po uwzględnieniu istotnych uwag recenzentów i/lub redaktora – ten wariant wiąże się z ponowną procedurą recenzyjną, (d) brak akceptacji – odrzucenie tekstu.
  5. Artykuł jest akceptowany lub odrzucony na podstawie decyzji Redakcji w oparciu o opinie recenzentów. W szczególnych przypadkach, gdy recenzje są przeciwstawne, powoływany jest trzeci recenzent.
  6.  Autor artykułu informowany jest przez Redakcję o wyniku procesu recenzji oraz o ewentualnych wymogach zmian w tekście.
  7.  Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są dostępne publicznie na stronie internetowej Przeglądu Krytycznego (zob. Formularz recenzji).
  8. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów/numerów nie są ujawniane. Natomiast raz w roku czasopismo publikuje na stronie internetowej zbiorczą listę recenzentów.